Felhasználási FeltételekJelen dokumentum az Online Kiállítóterem (weboldal) felhasználók által való igénybevételére vonatkozó használati feltételeket (továbbiakban Feltételek) rögzíti. Az Online Kiállítóterembe (weboldalba) történő belépéssel egyidejűleg a felhasználó a Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha valamilyen kérdés Ön számára nem érthető avagy nem világos, tegye fel kérdését a kerdezz@kepkiallitas.hu e-mail címen.
 

1. A felhasználó kötelezettségei

 

A Felhasználó nem használhatja az Online Kiállítótermet (weboldalt) (vagy annak bármely részét) illegális célra, és kötelezettséget vállal a jogszabályokkal összhangban való használatra;

A Felhasználó nem tölthet fel az Online Kiállítóterembe (weboldalra) és nem terjeszthet annak segítségével számítógépes vírusokat vagy egyéb más programokat, amelyek a számítógép normális működését megszakítják, vagy hátrányos hatással vannak arra. Illetve nem tölthet fel olyan anyagot, amely becsületsértő, bántó, obszcén vagy fenyegető természetű.

A Felhasználó nem használhatja az Online Kiállítótermet (weboldalt) olyan módon, amely a működésének megszakítását, károsodását vagy hatékonyságának csökkenését okozza, vagy sérti más személyek és cégek (felhasználók) jogait (ideértve a szellemi tulajdonjogokat és a személyiségi jogokat);

A Felhasználó nem másolhatja az Online Kiállítóterem (weboldal) részeit, az arra vonatkozó előzetes hozzájárulásunk nélkül; nem változtathatja vagy módosíthatja az annak részeit a rendeltetésszerű használathoz szükséges terjedelmet meghaladóan.

  

A Felhasználó elismeri, hogy a felhasználók általi használatból eredően felelősségünk nem áll fenn. Beleegyezik, hogy a ha bármilyen olyan joga, követelése merül fel vagy olyan eljárást indít más felhasználóval szemben, amely az Online Kiállítóteremnek (weboldalnak) használásából eredő okra vezethető vissza, akkor a Felhasználó az eljárás lefolytatása során tőlünk függetlenül, bevonásunk nélkül jár el; továbbá, ha más felhasználóknak bármilyen olyan joga, követelése merül fel vagy olyan eljárást indít Felhasználóval szemben, amely az Online Kiállítóterem (weboldal) Felhasználó által történő használásából eredő okra vezethető vissza, a Felhasználó ezért közvetlenül lesz felelős, és a Felhasználó kárpótolni köteles minket, ha más felhasználó az Online Kiállítóterem (weboldal) az ő használásából eredő ok folytán velünk szemben lépne fel.

A Felhasználó kizárólag az Online Kiállítóterem (weboldal) személyes és nem üzleti célú felhasználására jogosult. Az Online Kiállítóterem (weboldal) üzleti célú felhasználása nem engedélyezett. Üzleti célú felhasználásnak számít az olyan tevékenység, amely az Online Kiállítóterem (weboldal) felhasználása útján egy üzlet/cég gazdasági vagy egyéb más előny elérésére törekszik. Nem minősül üzleti célú felhasználásnak, ha a Felhasználó az Online Kiállítóterem (weboldal) szolgáltatásain keresztül értékesíti saját szellemi tulajdonában lévő műalkotásait.

2. A mi jogaink

Fenntartjuk a jogot, hogy ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk vagy megszüntessük az Online Kiállítótermet (weboldalt), vagy annak bármely részét bármilyen előzetes értesítés nélkül. A Felhasználó elismeri, hogy nem tartozunk felelősséggel sem Ön, sem harmadik személyek felé az Online Kiállítóterem (weboldal) módosítása vagy megszüntetése miatt.

Fenntartjuk a jogot a Felhasználási Feltételeket módosítására, amelyekről tájékoztatást adunk a weboldalon. A Felhasználó felelősségi körébe tartozik, hogy ilyen esetben áttekintse a módosított Felhasználási Feltételeket. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően továbbra is használja az Online Kiállítóterem (weboldal) szolgáltatásait, úgy a Felhasználó elfogadta módosításokat. Amennyiben nem ért egyet a megváltozott Felhasználási Feltételekkel, azonnal fel kell hagynia a használattal.

Fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük minden, az Online Kiállítóteremmel (weboldallal) összefüggő tevékenységet és tartalmat. Az Online Kiállítóterem (weboldal)lal kapcsolatos panaszok és a Felhasználási Feltételek megsértése esetén vizsgálatot folytathatunk, és szükség esetén felléphetünk az érintettekkel szemben figyelmezetetések formájában, vagy a hozzáférés és a hozzá tartozó anyagok megszüntetésével.

3.  A Felhasználó személyes adatai és a hírlevelek

 

Az Online Kiállítóterem (weboldal) működtetése körében a Felhasználó önkéntesen rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait, amelyeket kizárólag az ő hozzájárulásával használhatunk fel. Az adatkezelés célja és egyéb részletei az Adatvédelem menüpontban olvashatók. A hozzájárulás előtt az Adatvédelmi nyilatkozatunk megtekintése javasolt, mert a Felhasználási Feltételek elfogadásával egyidejűleg az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat is elfogadottnak tekintjük.

A Felhasználó hozzájárulása alapján a Felhasználó által megadott e-mail címre hírleveleket és/vagy hirdetéseket küldhetünk. A Felhasználónak joga és lehetősége van, hogy a levelezőlistáról leiratkozzon, kérjük szándékát az alábbi címen: hirlevel@kepkiallitas.hu.

4.  Hivatkozálok más weboldalakhoz

Az Online Kiállítóteremben (weboldalon) közzétehetünk más weboldalakra vagy forrásokra mutató hivatkozásokat. A Felhasználó elismeri, hogy nem tartozunk felelősséggel ilyen külső oldalak vagy források elérhetőségéért és tartalmáért, ideértve az ott található reklámokat, ajánlatokat, szolgáltatásokat és termékeket.

5.  Regisztrációk

Az Online Kiállítóterem (weboldal) bizonyos részeinek használatához regisztráció szükséges. Az Online Kiállítóterem (weboldal) felhasználójának előzetes hozzájárulása nélkül annak egyéni regisztrációját harmadik személy nem használhatja.

A regisztráció során teljes körűen és pontosan kell a szükséges információkat megadni. A regisztrált hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységekért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, ezért javasoljuk, hogy a hozzáférési jelszavát tartsa biztonságban.

A Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni felénk, ha a regisztrált hozzáférésének engedély nélkül használatáról szerez tudomást.

6.  Felhasználói feltöltések

Az Online Kiállítóterem (weboldal) felhasználói képeket és egyéb anyagokat tölthetnek fel az Online Kiállítóterembe (weboldalra). A Felhasználói feltöltéseket bármilyen általunk megfelelőnek tartott célra felhasználhatjuk, beleértve a tárolást és közzétételt. A Felhasználói feltöltéseknek mindig meg kell felelniük a vonatkozó különleges feltételeknek.

Nem támogatjuk sem a Felhasználói feltöltéseket, sem az azokban kifejtett véleményeket, ajánlásokat; és kizárjuk a felelősségünket a Felhasználói feltöltésekkel kapcsolatosan. Nem engedélyezünk szerzői jogokat és szellemi tulajdonjogokat sértő tevékenységeket az Online Kiállítóteremben (weboldalon). Fenntartjuk a jogot, hogy a Felhasználói feltöltésekre vonatkozó feltételek és az abban foglalt szerzői jogokra és szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezések megsértésének esetét minden értesítés nélkül eltávolítsunk Felhasználói feltöltéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Online Kiállítóterem (weboldal) használata során több, különböző forrásból származó Felhasználói feltöltéssel kerül kapcsolatba, és hogy mi nem tartozunk felelősséggel a Felhasználói feltöltések pontosságáért és az azokhoz kapcsolódó szerzői jogokért és szellemi tulajdonjogokért.


Ha a Felhasználó szerint a Felhasználói feltöltések bármelyike pontatlan, bántó, szeméremsértő, szerzői jogot vagy szellemi tulajdonjogot sért, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: online@kepkialitas.hu

A Felhasználó a feltöltésével engedélyt ad számunkra, hogy a Felhasználói feltöltését felhasználjuk, ideértve az átnevezést, a módosítást, a másolást; és a közzététel jogára; valamint azt a jogot, hogy a Felhasználói feltöltésből származékos művet hozzunk létre (pl. kiállítás plakát).

A Felhasználói feltöltéssel a Felhasználó nyilatkozik és szavatol azért, hogy rendelkezik a feltöltésre vonatkozó szerzői joggal vagy szellemi tulajdonjogokkal és harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, követelése vagy igénye a Felhasználói feltöltésre, amely veszélyezteti, akadályozza, vagy kizárja annak általunk történő felhasználását. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, köteles felmerülő kárainkat megtéríteni.

7.  Kártérítés

A Felhasználó elismeri, hogy teljes körű felelősséggel tartozik (és részünkre teljes mértékben megtérít) minden velünk szembeni olyan követelésért, kárért, veszteségért, költségért és kiadásért, beleértve a jogi eljárások költségét is, amely a Feltételek a Felhasználó által történő megszegéséből, vagy az Online Kiállítóterem (weboldal) a Felhasználó általi, vagy a Felhasználó PC, vagy Internet hozzáféréséről származó használatából erednek.

8.  Szellemi tulajdon és annak használatához való jog

A Felhasználó elismeri, az Online Kiállítóterem (weboldal) anyagaival és tartalmával kapcsolatos szerzői jog vagy egyéb szellemi tulajdonjog mindenkor a mi vagy a számunkra engedélyt adó jogosultak jogában marad. Ezen jogokat és anyagokat a Felhasználó csak a hozzájárulásunk esetén használhatja.

Elismeri és elfogadja, hogy az Online Kiállítóteremben (weboldalon) hozzáférhetővé tett anyagok és tartalmak csak személyes (nem üzleti) célra használhatók fel, és hogy ilyen anyagok csak egy számítógépes merevlemezre tölthetők le e célból. Az anyagok és tartalmak ettől eltérő használata tilos. Kötelezettséget vállal, hogy nem másolja, nem reprodukálja, nem továbbítja, nem teszi közzé, nem közvetíti, nem jeleníti meg, nem forgalmazza, kereskedelmi célra nem hasznosítja ezen tartalmakat és anyagokat, és nem hoz létre belőlük származékos műveket (és nem teszi lehetővé ezen tevékenységeket, illetve nem nyújt segítséget harmadik személyek számára ezen tevékenységhez).

9.  Általános rendelkezések

Amennyiben a Feltételek bármely része jogellenes, érvénytelen vagy bármely okból érvényesíthetetlen lenne, azt a Feltételek többi részétől elválaszthatónak kell tekinteni, amely a többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.

hírlevél feliratkozás

 

A KepKiallitas.hu Online Kiállítóterem csoportos- és egyéni kiállítási lehetőséget kínál a művészek számára
és folyamatosan frissülő kiállításokat a kortárs művészetek kedvelőinek.

Minden jog fenntartva!
visiproject 2016

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához. További információ